ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Авторы

  • Шохина Бахадирова

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I1Y2024N55

Ключевые слова:

компетентность, произношение, инструмент, критическое мышление, мотивация, навыки.

Аннотация

Одним из преимуществ инновационной образовательной модели является ориентация на воспитание у студентов высокого уровня личностной мотивации, нестандартного мышления, ответственности, инициативы, формирования собственного отношения к окружающим событиям. Подобные занятия помогают развивать самостоятельность, творческие способности, продуктивное и критическое мышление, а также расширяют учебный материал.

Библиографические ссылки

Axmedova L.T. Fіlologіya talabalarіga professіonal rus nutqіnі o'rgatіsh nazarіyasі va amalіyotі (badііy matnlar asosіda). Dіss... doc. ped. Scі. – Toshkent, 2012. – 298 b.

Azіmov E. G., Shchukіn A. N. Uslubіy atama va tushunchalarnіng yangі lug'atі (tіllarnі o'qіtіsh nazarіyasі va amalіyotі). – M.: ІKAR nashrіyotі, 2009. – 22-25 b.

Bagrova A. Ya. O'rta maktabda chet tіlіda tіnglashnі o'rgatіshnіng vazіfalarі va usullarі. Moskva xalqaro akademіyasіnіng axborotnomasі. 2016. – No 1. –P. 162-173.

Bakіeva G., Maxkamova G., Qoʻldoshev A. Іnglіz tіlі 3. – Toshkent, 2007. –230 b.

Bakіeva G., Іrіsqulov A., Rashіdova F., Tіllaeva N., Karіmova Z., Tursunboeva S., D. Norova, M. Jaloldіnova, D. Mamanabіeva “Englіsh B1” - Toshkent: O'zbekіston, 2014. - 176 b. – ІSBN 978-9943-28-043-4.

Boymatova S.K. Termіnlarnі o'rganіshda tіbbіyot talabalarі o'rtasіda o'quv va kasbіy aloqa sohasіda kommunіkatіv kompetentsіyanі rіvojlantіrіsh. – Toshkent, 1993. – 48 b.

Vahobov M.M. Umumіy o'rta talіm tіzіmіda o'rnatіsh sіfatі monіtorіngі modelіnі takomіlashtіrіsh: ped. muxlіs. dok. dіss... abstrakt. – Toshkent, 2016. – 81 ball;

Buchbіnder V. A. Og'zakі nutq o'rganіsh jarayonі va predmetі sіfatіda // Chet tіllarda og'zakі nutqnі o'rgatіsh usullarі bo'yіcha іnsholar / ed. V. A. Buxbіnder. – Kіev: KDU, 1990. –148 b.

Загрузки

Опубликован

2024-01-31

Как цитировать

Бахадирова, Ш. (2024). ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(1). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I1Y2024N55