DEMOGRAFIK XAVF XATARNI PAYDO QILADIGAN SHART – SHAROIT VA OMILLAR

Авторы

  • Ibodulla Xo‘jageldiyev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N03

Ключевые слова:

Demografiya, nikoh, tug`ulish, o`lim, o`rtacha umr ko`rish yoshi, urbanizatsiya, sog‘liqni saqlash, BMT, Xalqaro Mehnat Tashkiloti.

Аннотация

Demografik xavf xatarni paydo qiladigan shart – sharoit va omillar quydagilarni tashkil qiladi: iqtisodiy va geografik jihatdan joylashgan o‘rni, qulay yoki noqulay joylashganligi, turli xil yuqumli kasalliklar, epedimiyalarning tarqalishi, tug‘ulishning pasayishi, aholining qarishi, aholining milliy madaniy an’analarning buzilishi, ishsizlik, kam taminlanganlik, asosiy ishchi kuchining chetga chiqib ketishi, turli millat ma’daniyatining aralashuvi, yer – suv va oziq ovqat yetishmasligi va boshqalar kiradi.

Библиографические ссылки

Tojieva Z.N. ―O‘zbekiston Respublikasida demografik jarayonlar va ularning hududiy xususiyatlari‖. Geog. fan. dokt. diss –Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti, 2017. -192-bet

Рахимов М. А., Рахматуллаев Ш. М., Турсунова Р. Ю., Назаров Р. Р. Очерки новейшей истории Узбекистана. 2-е изд. – Т.: Адабиёт уcчқунлари, 2016. – 165 с.

Abduramanov X.X. O‘zbekistonda aholining demografik rivojlanishi: hozirgi holati va istiqbollari. Iqtisodiѐt va innovatsion texnologiyalar‖ ilmiy elektron jurnali. № 2, noyabr, 2011 yil. -B.41-44

Арабов Н.У., Насимов Д.А. Ўзбекистон республикасида демографик вазият шаклланишининг хусусиятлари “Иqтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 2, март-апрел, 2018 йил. – 10 бет.

Максаковский В.П. Географиchеская картина мира. В 2кн. Кн.I: Общая характеристика мира. - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с.

Толипин А. Демографиchеская ситуация в странах СНГ. http://www.demoscope.ru/weekly/2002/063/tema02.p

Регионалные аспекты международной трудовой миграции в современной России. Оценка факторов и эффектов/ Рос. акад. наук, Урал отд-е, Ин-т экономики; авт. колл.: Е. Б. Бедрина, М.Н. Вандышев, Т.В. Куприна, М.Л. Лифшиц, А.С. Мелникова, Н.П. Неклюдова, Д.А. Паншина, Н.Л. Смирнова, Н.Л. Струин, Е.А. Трушкова, Е.Х. Тухтарова, К.В. Chернова – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2017. –С.37.

Alikhan Aman. Population migration in Uzbekistan (1989-1998). UNHCR. – Tashkent, 2000. P. 70.

Копылов В.А. География населения. – М.: 1999. С.34.

Мустафаева Н. Социално-демографиchеские процессы в Казахстане: 1990-2000 гг. // Саясат. – Алматы, 2001. – № 10/11. – С.45-55

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik bo‘yicha jamg‘armasi (UNFPA).-T., 2016. www.unfpa.uz.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Xo‘jageldiyev, I. (2024). DEMOGRAFIK XAVF XATARNI PAYDO QILADIGAN SHART – SHAROIT VA OMILLAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N03