MONETAR REJIMLARINING TURLARI VA O'ZBEKISTONNING INFLYATSION TARGETLASHGA O'TISHI

Авторы

  • Atabek Isayev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N15

Ключевые слова:

Monetar (pul – kredit) siyosati, monetar rejim, target, Markaziy bank, inflyatsiya, nominal langar.

Аннотация

Markaziy bank mamlakatning bank tizimini muhim bo`g`ini hisoblanib, u monetar (pul – kredit) siyosatini yurituvchi asosiy subyektidir. Mamlakatning maqasadi va uni strategiyasidan kelib chiqib Markaziy bank ma`lum monetar rejimini yuritadi. Bunda tanlangan bir ko`rsatkich “nominal langar” yoki maqsadli ko`rsatkich belgilanib unga erishish uchun harakat qilinadi. Iqtisodiy adabiyotlar “nominal langar” sifatida YaIM, pul massasi, inflyatsiya darajasi, valyuta kursi va boshqa ko`rsatkichlar mo`ljall sifatida qabul qilinadi. Mazkur ilmiy maqolada Markaziy bank tomonidan qanday monetar rejimlarning olib borilishi atroflicha o`rganilib, hozirgi vaqta dunyo mamlakatlari joylashgan hududlar bo`yicha inflyatsiya targetlash rejimiga o`tgan davlatlar va ularning 2023 yilda belgilangan ko`rsatkichlari hamda 2021 yil O`zbekiston Respublikasi Markaziy banki inflyatsiyani targetlash rejimiga o`tgandan so`ng maqsadli ko`rsatkichga erishish va uning natijalari o`rganildi.

Библиографические ссылки

M.T.Yaxshiyeva. Monetar siyosat nazariyasi. O`quv qo`llanma. –Т.: ТDIU, 2019. – 95 бет.

Бурлачков В.К., Паушева Т.Е. Концептуальные и практические аспекты инфляционного таргетирования. Российское предпринимательство. 2018; 19:10: 2803-2814.

И.В.Милькина, Ю.А.Лебедева. Институциональные аспекты формирования денежно - кредитной политики: российская и зарубежная практика. Вестник университета. Журнал. №8.2022. стр-159.

https://www.banki.ru/wikibank/inflyatsionnoe_targetirovanie/

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma – bosqich o`tish orqali pul – kredit siyosatini takomillashtirish to`g`risida” Farmoni, 18.11.2019 yildagi PF-5877-son.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va Markaziy bankining inflyatsiyani pasaytirish va narxlar barqarorligini ta’minlash bo‘yicha birgalikdagi harakatlari Kontseptsiyasi.

Markaziy bank Boshqaruvining 2023 yil 26 oktyabridagi yigʼilishida “Pul-kredit siyosatining 2024 yil va 2025-2026 yillar davriga moʼljallangan asosiy yoʼnalishlari”. https://cbu.uz/oz/press_center/releases/1451705/

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Isayev, A. (2024). MONETAR REJIMLARINING TURLARI VA O’ZBEKISTONNING INFLYATSION TARGETLASHGA O’TISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N15