TURLI TIZIMLI TILLARDA OLMA LEKSEMASINING QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI

Авторы

  • Kamola Haydarova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N41

Ключевые слова:

meva, olma, leksema,yovvoyi,madaniy, ho‘l, quruq, yong‘oqli, pistali,o‘zlashgan va o‘zlashmagan.

Аннотация

Qadim zamonlardan boshlab insoniyatning turmush tarzida o‘simliklar dunyosi alohida o‘rin egallagan. Vaqt o‘tishi bilan iste’molchilar bu mahsulotlarni bir biridan farqlash maqsadida turli nomlar bilan atay boshlagan. Ularning orasida o‘zb. meva – rus. фрукты – ing. fruit nomlari alohida o‘rin tutadi.

Библиографические ссылки

The world book encyclopedia. – U.S.: Pat.&T.M. Off. Marca Registrada, 1995. – P 546. Шанский Н.М. и др. Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителей / под ред. чл.-кор. АН ССР С. Г. Бархударова. Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Просвещение, 1975. – С. 474.

Қошғарий Маҳмуд. Дувону луғати-т-турк (Туркий сўзлар девони) / Нашрга тайёрловчи: Қ. Содиқов. – Т.: Ғофур Ғулом, 2017. – Б. 65.

Исмоилов И, Мелиев К, Сапаров М. Ўрта Осиё ва Қозоғистон туркий тиллири лексикасидан тадқиқот –Т.: Ўзбекистон ССЖ “Фан” нашриёти, 1990. – Б.108.

Откуда пошло название "яблоко"? // https://otvet.mail.ru/question/204286668

Значение слова «яблочный» // https://kartaslov.ru/

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Haydarova, K. (2024). TURLI TIZIMLI TILLARDA OLMA LEKSEMASINING QIYOSIY-CHOG‘ISHTIRMA TAHLILI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N41