HOZIRGI ZAMON NEMIS TILIDA ILOVALI ELEMENTLARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Авторы

  • Zohid Bektemirov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N42

Ключевые слова:

nemis tili, ilovali elementlar, komponent, lingvopragmatik xususiyat, ilova hodisasi, lingvistik mohiyat, parallellik, semantik omil.

Аннотация

Maqolada hozirgi zamon nemis tilida ilovali elementlarning lingvopragmatik xususiyatlari qalamga olingan, ilovali elementlarning o’ziga xos semantik xususiyatlari va ularning matn doirasida bajaradigan lingvopragmatik funksiyalari tahlil qilingan. Ilovali element asosiy ifoda ma’nosini aniqlashtirib, ma’lum darajada izohlab beradi. Bunday sintaktik strukturalar odatda ikki qismdan iborat bo’ladi, birinchi qism asosiy axborotni, ikkinchisi esa, qo’shimcha xabarni ifodalab keladi. Aniqlanishicha, ilovali elementlar asosiy ifodaga nisbatan qanday pozitsiyada kelishidan qat’iy nazar ular o’zlariga bog’liq bo’lgan kommunikativ funksiyalarni bajarib keladi.

Библиографические ссылки

Турсунов В.Т. Присоединение как особый тип синтаксической связи. Докт. дисс... –Санкт–Петербург. 1993. 466 с.

Bushuy A.M. Типология семантических корреляций в немецком и английском языках. “Oliy maktablarda xorijiy tillarni o’rgatishning lingvistik va uslubiy muammolari” mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiya materiallari. Samarqand: Sam DAQI, 2002. 5–9–betlar

Pospelov N.S. A complex syntactic whole and the main features of its structures. Sat. Reports. M. 1988, p. 11–20.

Морару Й.С. Присоединительние конструкции семантического исследования с антеседентом глаголного типа. Сб.: Прагматико–функциональное исследования языков. –Кишинев: «Штиинса», 1987, –С. 58– 64.

Steinberg W. Als die Uhren stehenblieben. Mitteldeutscher Verlag, Halle–Leipzig, 1992. – 468 s.

Ахмедова Б. М. Илова қурилманинг баъзи бир структуравий хусусиятлари (Л. Фейхтвангер асарлари асосида). –Самарқанд: Сам ДУ. 1997. –166– б.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Bektemirov, Z. (2024). HOZIRGI ZAMON NEMIS TILIDA ILOVALI ELEMENTLARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N42