TERMINOLOGIYA TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA

Авторы

  • Xadicha Murtazaeva

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N43

Ключевые слова:

klinik atamashunoslik, tibbiyot terminologiyasi, tibbiy leksemalar, ekstralingvistik va lingvistik omillar, terminologik tizim.

Аннотация

Ushbu maqolada tibbiyot terminologiyasi, va ushbu turdagi terminlarning lingvistik tabiati haqida so‘z boradi. Jahon tilshunoslarining terminlar borasidagi fikr va mulohazalar ilmiy asoslangan.

Библиографические ссылки

Mamatkulova Roxila. So‘z, termin va atama tushunchalari. Ularning o‘ziga xos semantic xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. www.oriens.uz SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7 3(5), May, 2023. P. 1085

Narxodjayeva X. Jarayon anglatuvchi terminlarning oʻzbek tilida tutgan oʻrni. – Toshkent: Fan, 2013- B.11

Qo‘chrorov Sh. Diplomatik til asoslari. – Toshkent; Oʻqituvchi, 2006.- 76 b

S.Sh. Pardayev So‘z va terminologiya. ISSN 2223-4047 Вестник магистратуры. 2022. № 4-1 (127). 2022. B 41.

Shahlo Abdimurod qizi Abdisalomova. Tilshunoslik terminlarining shakily structurasi tahlili. Academic research in educational sciences volume 2| ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723 Academic Research, Uzbekistan 1209 www.ares.uz. P. –1208-1210

X.Dadaboyev. O‘zbek terminologiyasi. O‘quv qo‘llanma. Toshkent -2019, B-5.

Усмонов С. Мирҳамидов М., Ҳасанов С.Юристнинг нутқ маданияти. – Т.: 2007. –117б.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Murtazaeva, X. (2024). TERMINOLOGIYA TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N43