TABIIY FANLARNI OʻQITISHDA TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YORDAM BERUVCHI OMILLAR

Авторы

  • Nilufar Bekchanova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N59

Ключевые слова:

ijodkorlik, tasavvur, kreativ fikrlash, dissotsiatsiya, assotsiatsiya, kompozitsion darslar, kombinatsiya, aksentirlash, agglyutinatsiya metodi, ijodiy kolleksiya, tabiiy materiallar, divergent fikr.

Аннотация

Mazkur maqolada tabiiy fanlar ta’limida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari tahliliy bayon etilgan. Unda ijodiy tasavvurni shakllantirishga qaratilgan didaktik yondashuvlarga urgʻu berilgan. Ta’lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish sharoitlari va unga ta’sir koʻrsatuvchi omillar asoslangan.

Библиографические ссылки

Turdiyeva M.J. Shaxsga yoʻnaltirilgan va innovatsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish: Avtoref. dis. … ped. fan. falsafa doktori (PhD). –T.: 2023. -52 b.

Axmedov M.B. Darsdan tashqari mashgʻulotlarda o‘quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirish metodikasi: Avtoref. dis. … ped. fan. falsafa doktori (PhD). –Chirchiq: 2023. -49 b.

Mamadiyorov J.B. Bo‘lajak boshlangʻich sinf o‘qituvchilarining ijodiy-amaliy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirish metodikasi: Avtoref. dis. … ped. fan. falsafa doktori (PhD). –T.: 2023. -46 b.

Антонов, А.В. Психология изобретательского творчества / А.В. Антонов. Киев: Вища школа, 1978. — 175 с Боно, Э. Учите вашего ребенка мыслить / Э. Боно. Минск: ООО «Попурри», 1998. - 336 с.

Андреев, В. И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Кн. 2 / В.И. Андреев. Казань: Изд-во Казанского университета, 1998.-318 с.

Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 320 с.

Гончаров, С.З. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность / С.З. Гончаров. Свердловск: СИПИ, 1990. -155 с.

Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. М.: ИНТОР, 1996.-544 с.

Семенов, И. Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач / И.Н. Семенов. М.: Знание, 1990. - 124 с.

Альтшуллер, Г.С. Как стать гением: Жизнь, стратегия творческой личности / Г.С. Альтшуллер, И.М Верткин. Минск: Беларусь, 1994. -479 с.

Меерович, М.И. Технология творческого мышления: практическое пособие /М.И. Меерович, Л.И. Шрагина. М.: ACT, 2000.-432 с.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Bekchanova, N. (2024). TABIIY FANLARNI OʻQITISHDA TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YORDAM BERUVCHI OMILLAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N59