FIZIKA VA ASTRONOMIYA FANLARINI O’QITISHDA – EKSKURSIYANING O’RNI

Авторы

  • Dilnavoz Kamalova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N61

Ключевые слова:

fizika, astronomiya, sinfdan tashqari ishlar, dars, ta’lim, ekskursiya, nazariya, amaliyot.

Аннотация

Ushbu maqolada fizika va astronomiya fanlarini o’qitishda sinfdan tashqari ish turlaridan biri hisoblangan – ekskursiyaning o’rni haqida fikrlar bayon etilgan. Ekskursiyalar – nazariya bilan amaliyotni bir-biri bilan chambarchas bog’laydigan ish turi hisoblanadi. Ekskursiyalar – talaba va o’quvchilarda kasbga va mehnatga bo’lgan moyillik bor-yo’qligini aniqlashda yordam beradi. Talaba va o’quvchilarga ekskursiya uchun obyekt sifatida tanlangan hudud – eng avvalo o’qituvchi uchun nazariy ma’lumotlar bilan boyitilishi lozim. Shundagina ekskursiyadan ko’zlangan maqsadga erishiladi.

Библиографические ссылки

Kamalova D.I. va b. Astronomiya fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. “Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiyar: nazariya va amaliyot” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to’plami. Toshkent. №01(28). 2023.

Kamalova D.I. va b. Mustaqil ta’limni tashkil etish va unga qo’yiladigan talablar. “Journal of universal science research”. Volume 1. Issue 1. 17 january. 2023. pp. 182-186.

Kamalova D.I. va b. O’quvchilarning astronomiya fani bo’yicha savodxonligini baholashda mantiqiy fikrlashning ahamiyati. JISER. “Journal of innovations in scientific and educational research”. Volume 2. Issue 15. 28-february. 2023. pp. 4-7.

Kamalova D.I., Nabiyeva F.O. STEAM ta’limi texnologiyasining afzalliklari. “Birinchi Renessans: Abu Rayhon Beruniy va tabiiy fanlar evolyutsiyasi” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. 2-qism. 25-may. 2023. Navoiy. 296-297 bet.

Kamalova D.I., Nabiyeva F.O. O’quvchilarning bilimlarni o’zlashtirishida STEAM yondashuvining ahamiyati. “Fizika fanini axborot va innovatsion texnologiyаlar muhitida o’qitishning zamonaviy tendensiyalari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. 10-oktabr. 2023. Navoiy. 227-230 bet.

Kamalova D.I., G’afforova B.O. “Fizika fanini o’qitishni takomillashtirishda xalqaro taʼlim dasturlaridan foydalanish (STEAM dasturi misolida)” elektron darsligi. O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi. №DGU 29763. 23.11.2023

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Kamalova, D. (2024). FIZIKA VA ASTRONOMIYA FANLARINI O’QITISHDA – EKSKURSIYANING O’RNI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N61