MA’RIFATPARVARLARNING MATONATLI AYOLI XAYRINISO MAJIDXONOVA (1905-1937) HAYOTI VA FAOLIYATIGA CHIZGILAR

Авторы

  • Shahnoza Tilavova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N06

Ключевые слова:

jadidchilik, ayollar, ilm-fan, “Koʻmak” jamiyati, Germaniya, tibbiyot, taraqqiyot, iqtisod, savdo-sotiq, mutaxassis.

Аннотация

 XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkiston mintaqasida vujudga kelgan jadidchilik harakati ta’sirida mintaqaning xotin-qizlari ham zamonaviy ilmlarni egallashni, jamiyat hayotida munosib oʻrin egallashni oʻz oldilariga maqsad qilib qoʻydilar. Shunday taraqqiyparvar ayollardan biri yuksak salohiyatli, bilimli Xayriniso Majidxonova boʻlib, ushbu maqolada uning hayoti, faoliyati, uning turkistonlik islohotchilik harakatida tutgan oʻrni haqida ma’lumot beriladi.

Библиографические ссылки

Аҳмад Заки Валидий Тўғон. Хотиралар :Туркистонда мустақиллик ва озодлик учун курашлар тарихи/ Таржимон, илмий таҳрир муаллифи ва нашрга тайёрловчи М.Абдураҳмонов. Масъул муҳаррир Ҳ.Зиёев. –Т.: 2014. -612 б.

Боту. Танланган асарлар / - Тошкент: “Маънавият”, 2016. – 248 б.

Ирзаев Баҳром. Ўзбек ёшлари ва хорижий таълим. – Тошкент: Akademnashr, 2018. -208 b.

Ирзаев Баҳром. Туркистон жадидларининг «Кўмак» ташкилоти [Матн] / - Тошкент : Тошкент ислом университети, 2016. - 148 б.

Ирзаев, Баҳром. Хорижда ўқиган ўзбек жадид аёлларининг “айби” нима эди // Янги Ўзбекистон, 2023-йил 8-март. № 46. Б.6.

Турдиев Шерали. Улар Германияда ўқиган эдилар. - Т.: 2006. - 256 б.

Қор кўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар хақвда очерклар). //Масъул муҳаррир: Б.Шарипов/. - Тошкент, «Академия», 2001 й. - 213 б.

Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.

Sobirovich T. B. Issues of gender equality in Uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 203-207.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Tilavova, S. (2024). MA’RIFATPARVARLARNING MATONATLI AYOLI XAYRINISO MAJIDXONOVA (1905-1937) HAYOTI VA FAOLIYATIGA CHIZGILAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N06