BUXORDAGI “MASJIDI BALAND” MASJIDI QURILISHI VA TARIXI

Авторы

  • Dadaxon Gadoyev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N18

Ключевые слова:

Qulbobo Ko‘kaldosh, Abdullaxon ibn Iskandarxon, Abdullanoma, Balx, Mirdo‘stum, Do‘st chuhra, Xizr, Ka’ba.

Аннотация

Mazkur maqolada besh asrlik tarixga ega Masjidi Baland masjidi haqida so‘z yuritiladi. Masjid kim tomonidan qachon qurilgani haqida ma’lumot berilgan. Bundan tashqari sovet hukumati yillarida masjidga bo‘lgan munosat atroflicha yoritilgan.

Библиографические ссылки

Hofiz Tanish Al-Buxoriy. Abdullanoma (fors tilidan tarija Sodiqa Mirzayeva). – Toshkent: “Sharq”, 1999. – B.157.

Zamonov A. Buxoro xonligining yirik davlat va jamoat arbobi Qulbobo Ko‘kaldosh // O’zbekiston tarixi №2 , 2018. – B. 34-35.

Давидович Е.А. Датировке мечети ходжа Зайнеддина в Бухаре // Материалы по истории и теории архитектуры Узбекистана. Выпуск 1. – Тошкент: 1950. – С.28-30.

Сухарева О.А. квартальная обшина позднефеодального города Бухары. – Москва: “Наука”, 1976. – С. 157.

Рахматова С. Қурбонов Ҳ. Бухоро гузарлари тарихидан лавҳалар. – Бухоро. “Бухоро” нашриёти, 1995. – С. 62.

Семенов А.А. Очерк устройства центрального административного управления Бухарского ханства позднейшего времени, - в кн. “Материалы по истории таджиков и узбев Средней Азии”, вып. II. Труды Ин-га истории, археологии и этнографии АН Тадж. ССР, т. XXV,. Сталинабад, 1954.

https://www.naqshband.uz/masjidlar/masjidi_baland

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Gadoyev, D. (2024). BUXORDAGI “MASJIDI BALAND” MASJIDI QURILISHI VA TARIXI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N18