БАНК СОҲАСИГА РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Авторы

  • Дилдора Шадиева

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N35

Ключевые слова:

тижорат банклари, масофавий хизматлар, рақамлаштириш, банк тизими, рақамли хизматлар, мобил банкинг, рақамли трансформация.

Аннотация

Мазкур мақолада рақамлаштириш жараёнларининг банк соҳасига бевосита ва билвосита таъсири тадқиқ этилган. Тижорат банкларининг йиллик соф фойдаси турли омиллар билан корреляцион боғланиши ўрганилган, соҳани рақамлаштириш жараёнларидаги асосий муаммолар аниқланган ҳамда муаллиф томонидан тегишли хулосалар чиқарилган.

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон ««Рақамли Ўзбекистон-2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони. https://lex.uz/docs/5030957.

https://www.newmetrics.net/insights/digital-transformation-in-banks-impact-and-roadmap/

Маматов А.А. Банк тизимини рақамлаштириш жараёнида банк инновацияларини такомиллаштириш// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2023 йил № 3, 430-440 б.

Рахманов З.Я. Тижорат банклари фаолиятида трансформацион жараёнларнинг концептуал асосларини такомиллаштириш: стратегик ва тактик ёндошув// Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали, 2023 йил № 3, 12-22 б.

Набиев Б.К. Тижорат банклари даромадига таъсир этувчи молиявий рискларни баҳолашда рақамли технологиялардан фойдаланишнинг самарали усуллари: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори дисс. автореферати, Т. – 2023 йил, 25 б.

https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/11/tbc/ сайт маълумотлари.

M.Raimjanova, D.Shadiyeva, L.Zoyirov, R.Saidov, M.Askarova. Digitalization of the economy in the geography of the Republic of Uzbekistan// E3S Web of Conferences 244, 10044 (2021) XXII International Scientific Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies, Volume 244, 2021, p. 1-7.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Шадиева, Д. (2024). БАНК СОҲАСИГА РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N35