BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA UY XO‘JALIGI SEKTORINING O‘RNI VA AHAMIYATI

Авторы

  • Azamat Xurramov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N40

Ключевые слова:

uy xo‘jaligi, tadbirkorlik, bozor, moliyaviy mustaqillik, iqtisodiyot, sektor, davlat siyosati, ishchi kuchi.

Аннотация

Ushbu maqolada uy xo‘jaliklarining bozor iqtisodiyotidagi o‘rni va ahamiyatli jihatlari haqidagi tadqiqotchining fikr va mulohazalari bayon etilgan. Xususan, uy xo‘jaliklari negizida tadbirkorlik faoliyatini bilan shug‘ullanish imkoniyatlari, uy xo‘jaliklari moliyaviy mustaqilligini ta‘minlash va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ular o‘rnini mustahkamlash xususidagi fikrlar, tahlillar va uy xo‘jaliklari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Библиографические ссылки

Бадалов Ш.Дж. Миллий иқтисодиётда уй хўжаликларининг иқтисодий функциялари. - Т.: “Iqtisodiyot”, 2013. –Б. 29.

Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. / Пер. с англ. М.: ГУ ВШЭ. - 2003. - 672 с.

https://qashstat.uz/uz/rasmiy-statistika/labor-market-2

Макконел К.Р., Брю С.П. Экономикс: Принципы, проблемы и политика/: в 2х томах-М.: Инфра-М, 2003. -386 с.

Moliyaviy barqarorlik sharhi (2023 yil). O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki. –T.: 2024. B. 167.

Ўлмасов А., Вахобов А. Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. – Т., “Иқтисод-молия” 2014. Б. 434.

Qashqadaryo viloyati pasporti. Qarshi, 2024 yil. B. 297.

Система национальных счетов. -М., 1993.пар.4, -160 с.

Хасанов Р. Бозор даромадлари: моҳияти таркибий тузилиши ва табақаланиши. – Т. Т.М.И. Босмахонаси 2004. 19-20-б.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Xurramov, A. (2024). BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA UY XO‘JALIGI SEKTORINING O‘RNI VA AHAMIYATI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N40