O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH DINAMIKASINING IJTIMOIY-SIYOSIY JIHATLARI

Авторы

  • Oybek Jumayev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N42

Ключевые слова:

kambag‘allikni qisqartirish, farovonlik, boqimandalik, ishsizlik, loqaydlik, kasbga layoqatlilik, shaxs tanlovi, ishonchsizlik, psixologik to‘siq.

Аннотация

Maqolada O‘zbekiston sharoitida kambag‘allikni kamayishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar va ularning kelib chiqishi bilan bog‘liq bo‘lgan masalalarning ijtimoiy-falsafiy jihatlari tahlil qilingan. Ijtimoiy himoyaga muxtoj aholining turmush tarzini yaxshilash, kambag‘allikni qisqartirishning ijtimiy-siyosiy masalalari bo‘yicha ilmiy xulosa va tavsiyalar ham berilgan.

Библиографические ссылки

Hirsleifer J. The expanded Domain of Economics // American Economic Review. 1985. Vol. –75. – 53-p.

Zombart V. Burjua. Etyudi po istorii duxovnogo razvitiya sovremennogo ekonomicheskogo cheloveka // – Москва, 1994. – S. 28–145.

Berger P. Kapitalisticheskaya revolyutsya // – Moskva, 1994. – S. 24.

Lloyd Reynolds. Mikroiqtisodiyot // Commercial Press, – 1982. – 430-431-b.

Teodor V. Shuls. Iqtisodiy o‘sish va qishloq xo‘jaligi // Pekin Iqtisodiyot Instituti matbuoti. –1991. – 65-b.

Tan Shibin. Kambag‘allik konsepsiyasining klassik talqini, “Kambag‘allikni bartaraf etish va boyib ketish” // 2003. 7-son, –82-b.

Fan Huaiyu va boshqalar. Kambag‘allik haqida - kambag‘allik va kambag‘allikka qarshi kurash nazariyasi va amaliyoti // Etnik nashriyot uyi. 2002. – 44-45-b.

Ricardo, David (1817) On the Principles of Political Economy and Taxition. Piero Sraffa (Ed) Works and Correspondence of David Ricfrdo, Volume I, Cambridge University Press, 1951, p. 135.

Solow, Robert M. “A contribution to the theory of economic growth”. Quarerly Journal of conomics 1956, 70 (1) p. 65-94.

Sen A. Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation. Oxfond: Clarendon Press, 1981, p. 128.

Deaton A. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality, Princeton, N.J.: Princeton University Press. 2013, p. 79.

Blaug M. Ekonomicheskaya misl v retrospektivi. – M.: Delo LTD.1994. –S. 104.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 4 yanvar. https://president.uz/oz/lists/view/3324

Xolmo‘minov Sh.R., Xomidov K.Z. Malakali agrar mehnat bozorining shakllanishi. – T.: Fan, 2003. – 23-b.

Baxtiyorov B.B. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo’nalishlari. Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi. Toshkent – 2020. 27-b.

Baxtiyorov B.B. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimining iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish yo’nalishlari. Iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertasiyasi. Toshkent – 2020. 14b.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Jumayev, O. (2024). O‘ZBEKISTONDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH DINAMIKASINING IJTIMOIY-SIYOSIY JIHATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N42