SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA OILA VA TARBIYA MASALALARI

Авторы

  • Dilrabo Axmedova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N55

Ключевые слова:

Ta’lim-tarbiya, ma’naviyat, barkamol, inson, shaxs yoshlar, odob-a8xloq, jamiyat, oila, ota-ona, burch, vazifa, ijtimoiy, ma’suliyat.

Аннотация

Oila va tarbiya masalalari Sharqda qadimdan eng asosiy tadqiqot ob’ektlaridan biri bo‘lib kelgan. Ushbu maqolada buyuk mutafakkirlarimizning ta’lim-tarbiya, odob-axloq haqidagi qarashlarining yoshlarni  tarbiyalashdagi roli ochib berilgan.

 

Библиографические ссылки

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. - Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриѐти, 1993. -183 б.

Abu Homid al-Gazzoliy. Ihyou ulumiddin. - Toshkent: Toshkent Islom univyersityeti, 2014. - 511b.

Yassaviy A. Devoni hikmat. –T.:, G’.G’ulom, 1992. –208 b

Kaykovus. Qobusnoma. –T.:, Meros, 1992. –176 b.

Sunani Termiziy». Hadislar to’plami. VI jildlik. I jild. Tarjimon

Kenjabek M. (Kenjaboev M.T.). –T.:, 1999. –668 b.

Avloniy A. Turkiy Guliston yoxud axloq. - T.: O'qituvchi, 2018. - B.34.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Ijtimoiy odoblar.-Toshkent.: Hilol-Nashr, 2022 - 455 b.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Axmedova, D. (2024). SHARQ ALLOMALARI ASARLARIDA OILA VA TARBIYA MASALALARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N55