IBN XALDUNNING JAMIYAT VA IJTIMOIY TARAQQIYOT TO‘G‘RISIDAGI QARASHLARI

Авторы

  • Aziza Qayumova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N56

Ключевые слова:

taraqqiyot, tafakkur, jamiyat, qonun, davlat, inson, konsepsiya, tarbiya

Аннотация

Mazkur maqolada Ibn Xaldunning ijtimoiy taraqqiyot va jamiyatni tashkil etish haqidagi qarashlari to’g’risida umumiy ma’lumot berilgan. Ibn Xaldunning tarixiy jarayonlar va ijtimoiy tuzilmalarni o‘rganib, davlat shakllanishidagi qonuniyatlar va ijtimoiy evolyutsiya mexanizmlarini aniqlaganligi tadqiq etilgan. Shuningdek, allomaning ijtimoiy munosabatlarni etnik va madaniy mansublik nuqtai nazaridan talqin qiluvchi asabiya tushunchasi tahlil qilingan. Maqola uning ishining ijtimoiy jarayonlar va ularning tarixiy dinamikasini zamonaviy tushunishdagi ahamiyati yoritilgan.

Библиографические ссылки

Аристотель. Сочинения. –Москва: “Мысль”. 1976. Т.4. - 550 с.

Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Тошкент: “Абдулла Қодирий”, 1993. 330 б.

Sobirovich, T. B. (2021). The Strategy of Cultural Development in Central Asia During Amir Temur and the Temurids Dynasty. Int. J. Sci. Res. in Multidisciplinary Studies, 2021.

Turdiyev, B. S. (2021). Cultural and educational development of society in the scientific heritage of world philosophers. Academic research in educational sciences, 2(4), 443-451.

Sobirovich, T. B. (2021). The national and universal principles of democracy in the Central Asian context. International Journal of Advanced Research and Review, 6(1), 30-34.

Sobirovich, T. B. (2023). Basic Criteria for Building the Third Renaissance in Uzbekistan. Asian Journal of Applied Science and Technology (AJAST), 7(1), 149-157.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Qayumova, A. (2024). IBN XALDUNNING JAMIYAT VA IJTIMOIY TARAQQIYOT TO‘G‘RISIDAGI QARASHLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N56