ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ҒОЯВИЙ ТАҲДИДЛАР ДАВРИДА ҲАҚИҚАТ ТУШУНЧАСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Авторы

  • Суҳроб Панжиев

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N58

Ключевые слова:

Глобаллашув, ғоявий таҳдид, оммавий маданият, қадрият, маънавият ҳақиқат.

Аннотация

Ушбу мақолада глобаллашув жараёнининг инсоният ҳаёти учун беқиёс янги имкониятлар билан бирга турли ҳил ижтимоий-ахлоқий муаммоларни ғоявий таҳдидларни келтириб чиқараётганлиги, миллий ўзлик ва маънавий қадриятларга қарши таҳдид ва хатарлар тобора ортиб бориши жараёнда ҳақиқат тушунчасининг аҳамияти ҳусусида маълумот бериб ўтилган.

Библиографические ссылки

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т., Маънавият. 2008. 111-б.

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т., Маънавият. 2008. 112-бет.

Ҳусанов Б.Э. “Глобаллашув жараёнида ахлоқ ва эстетика фанларининг ўрни. ЎзМУ хабарлари. – Т., “Университет” 2009 йил 4-сон, 6-бет.

Мирзиёев Ш.М. Миллий тараккиёт йулимизни катъият билан давом эттириб, янги боскичга кутарамиз. –Т., Ўзбекистон. 2017. 29-30 бетлар.

Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. –Т., Маънавият. 2008. 117-б.

Азизхўжаев А. “Чин ўзбек иши”, - Т.; “Ўзбекистон”, 370-бет.

Suhrob, P. (2021). The philosophical content of truth and its forms. World Bulletin of Social Sciences, 4(11), 176-178.

Панжиев, С. (2022). ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ШАХС МАЪНАВИЙ ҚИЁФАСИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(11), 863-866.

Suhrob, P. (2022). THE NOOSPHERE STAGE AND THE INCREASING RESPONSIBILITY OF MANKIND IN THE PERSPECTIVE OF THE PLANET EARTH. American Journal of Research in Humanities and Social Sciences, 6, 55-58.

Suhrob, P. (2022). GLOBALIZATION PROCESS AND NATIONAL-SPIRITUAL FACTORS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 636-638.

Panjiyev, S. (2019). CONCEPTS OF TRUTH OF THE NEW TIME. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(7), 170-173.

Raxmanov, A. (2022). SHARQ RENESSANSI DAVRI GUMANIZMINING GNOSEOLOGIK VA ONTOLOGIK ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10), 668-674.

Ergashevich, R. A. (2022). Socio-philosophical significance of the concept of national state sovereignty. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 12(3), 49-51.

Ergashevich, R. A. (2023). TASAVVUF FALSAFASI TARIXIDA NAQSHBANDIYLIK TA’LIMOTINING O ‘RNI. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 15, 212-219.

Рахманов, А. Э. (1990). Принцип детерминизма в познании и управлении социально-экологическими процессами (Doctoral dissertation, Ташк. гос. ун-т).

Safarovich, M. E. (2023). DIALECTIC OF SPIRITUAL SPACE AND CULTURAL HERITAGE. Conferencea, 49-52.

Mamatqulov, E. (2023). MA’NAVIY MAKONNI YARATISH JARAYONIDA MILLIY-MADANIY MEROS TUSHUNCHASI. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 290-294.

Safarovich, M. E. Formation of the Concept of Hedonism and Its Representation. JournalNX, 21-22

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Панжиев, С. (2024). ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ҒОЯВИЙ ТАҲДИДЛАР ДАВРИДА ҲАҚИҚАТ ТУШУНЧАСИНИНГ АҲАМИЯТИ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N58