KORPUS TUZISH TEXNOLOGIYASI

Авторы

  • Shukurali Jumanazarov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N75

Ключевые слова:

reprezentativlik. janriy xususiyat, miqdoriy ko‘rsatkich, badiiy, dialektal, suhbat matnlari, matnlar praporsiyasi, korpusni loyihalash, texnologik jarayon, matnni avtomatik o‘qilish shaklida qayta ishlash, matnga dastlabki ishlov berish.

Аннотация

Ushbu maqolada korpus lingvistikasi, korpus va uning parallel korpus bog`ini haqidagi fikrlar, uning tuzilishi, korpus turlari, token, lemma, stemming haqida so‘z boradi. Bugungi kunda korpusning nazariy hamda amaliy ahamiyati, elektron lug‘atlar yaratishda, tilni o‘rganishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda, tilde avtomatik tarjima, qidiruv va kompyuter tahlili kabi masalalarni hal qilishda, tilning maxsus sohalar bo‘yicha korpusini qurish zarurati mavjudligini ko‘rsatadi.

Библиографические ссылки

Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. – Иркутск: ИГЛУ, 2013. – 161 c.

Недошивина Э.В. Программы для работы с корпусами текстов: обзор основных корпусных менеджеров. Учебно-методическое пособие. – СПб., − 2006. – 26 с.

Структурно-функциональная компьютерная модель татарских морфем. – Казань: Фэн, 2003. – 220 с.

Информационные технологии в лингвистике: учеб. Пособие / Л.Ю.Щипицина. –М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. –128 с.

Ҳамроева Ш.М. Корпус лингвистикаси атамаларининг қисқача изоҳли луғати. – Тошкент: Камалак, 2018. – 96 б.

Пўлатов А. Компьютер лингвистикаси. – Тошкент: Akademnashr, 2011.

Норов А. Компьютер лингвистикаси асослари. – Қарши, 2017. – 136 б.

Хамроева Ш. Ўзбек тили муаллифлик корпусини тузишнинг лингвистик асослари. Монография. – Германия: GlobeEdit, 2020. ‒ 250 б.

Ахмедова, А. (2024). КОНЦЕПЦИЯ ГАСТРОНОМИИ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(4). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I4Y2024N47

Akhmedova Dildora Jo'rakhan kizi Lutfulla Kholyirov. (2023). LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF OIKONIM AND HYDRONYMS IN THE GERMAN LANGUAGE. International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers, 11(6), 172–176. https://doi.org/10.5281/zenodo.8017468

Axmedova Dildora Jo’raxon Qizi. (2023). SEMANTIC CHARACTERISTICS OF HYDROTOPONYMS, ZOOMORPHIC AND ETHNOPONYMS IN GERMAN AND UZBEK LANGUAGES. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 18, 257–259. Retrieved from https://americanjournal.org/index.php/ajper/article/view/1533

Jumanazorov, S. (2023). TA‘LIM JARAJONIDA AKT DASTURIY VOSITALARI VA UNING XORIJIY TILLARINI O‘RGANISHDAGI AHAMIYATI. Евразийский журнал технологий и инноваций,1(5 Part 2), 225–228. извлечено от https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/16006

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Jumanazarov, S. (2024). KORPUS TUZISH TEXNOLOGIYASI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N75