XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA ALISHER NAVOIY LIRIKASIGA DOIR MATNSHUNOSLIK BILAN BOG‘LIQ TALQINLAR

Авторы

  • Fayzullo Yaxyoyev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N84

Ключевые слова:

Hamid Sulaymon, matnshunoslik, “Ilk devon”, “Badoe’ ul-bidoya”, “Navodir un-nihoya”, “Xazoyin ul-maoniy”, “Devoni Foniy”.

Аннотация

Buyuk mutafakkir, so‘z mulkining sultoni Hazrat Alisher Navoiy ijodini xolisona o‘rganishda shoir qo‘lyozmalarini tadqiq etish muhim vazifa. O‘zbek navoiyshunosligida XX asrning ikkinchi yarmida bu yo‘nalishda ancha samarali ishlar amalga oshirildi. Ushbu maqolada zabardast matnshunos olim Hamid Sulaymonning Navoiy lirik merosiga oid qo‘lyozmalar yuzasidan olib borgan tadqiqotlari haqida so‘z yuritilgan.

Библиографические ссылки

Ҳамид Сулаймон ҳақида хотира ва мақолалар. Ўзбекистон ССР Фанлар Академияси Ҳ.С.Сулаймонов номидаги қўлёзмалар институти. — Тошкент, “Ўқитувчи”. 1991. – Б – 10.

Сулаймон Ҳ . “Алишер Навоий лирикасининг матншунослик тадқиқоти”, фил.фан.док-ри дисс., - T.: 1955-1961.

Волин.С. Описание рукописей произведений Навои и Ленинградских собраниях. Алишер Навои, Сб. статей, – Москва, – Ленинград: изд. АН СССР, 1946 г. – стр. 217.

Алишир Наваи. Диван. Издание текста. Предисловие и указатели Л.В.Дмитриевой. – Москва: Наука, 1964. – С. 11.

Сулейман Х. Тектологическое исследование лирики Алишера Навои. Док.дисс. част первый, – Т.: изд. АН УзССР 1961. – С. 306-327.

Сулейман Х. Тектологическое исследование лирики Алишера Навои. Док.дисс. част первый, – Т.: изд. АН УзССР 1961. – С. 76.

Hakimov M. Navoiy asarlari qo`lyozmalarining tavsifi. – T.: “Fan” nashriyoti, 1983-yil.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Yaxyoyev, F. (2024). XX ASRNING IKKINCHI YARMIDA ALISHER NAVOIY LIRIKASIGA DOIR MATNSHUNOSLIK BILAN BOG‘LIQ TALQINLAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N84