AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING JINOYAT-HUQUQIY JIHATLARI

Авторы

  • Maftuna Tosheva

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N92

Ключевые слова:

Axloq, axloqqa qarshi jinoyatlar, o’n olti yoshga to’lmagan shaxs, jinsiy aloqa, uyatsiz-buzuq harakatlar, pornografiya, fohishaxona, hayvonlarga shavqatsiz munosabatda bo’lish.

Аннотация

Axloqqa qarshi jinoyatlar huquq tizimi va butun jamiyat uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Ular asosiy axloqiy tamoyillar va qadriyatlarga ta'sir qiladi, jamoat odob-axloq me'yorlarini buzadi va ba'zan ham alohida shaxslarga, ham butun jamiyatga jiddiy zarar yetkazadi. Ushbu maqolada axloqqa qarshi jinoyatlarning jinoiy-huquqiy jihatlari, ularning xususiyatlari ko‘rib chiqiladi.

Библиографические ссылки

A.A.Otajonov. Shaxsga qarshi jinoyatlar: O’quv qo’llanma / Abrorjon Anvarovich Otajonov. –T.: TDYU nashriyoti, 2024. -392b.

Aristotel. (M.Ö. 4-asr). "Nikomax etikasi". Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια https://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.html.

Al-Farabi, "Fusulal-Madani" https://books.google.co.uz/books?id=hKw8AAAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false

Ibn Miskawayh, "Tahdhib al-Akhlaq"

Ibn Sina, "Kitob al-Shifa", axloqiy masalalar bo'limi

Griffin, Anne (March 2007). "Iranian Organ Donation: Kidneys on Demand". British Medical Journal. BMJ 2007; 334 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.39141.493148.94 (Published 08 March 2007) Cite this as: BMJ 2007;334:502. https://www.bmj.com/content/334/7592/502

Kant, I. (1788). "Kritik der praktischen Vernunft".https://www.getabstract.com/de/zusammenfassung/kritik-der-praktischen-vernunft/4491

Nietzsche, F. (1886). "Beyond Good and Evil". https://ia803401.us.archive.org/23/items/beyond-good-and-evil_202105/Beyond%20good%20and%20evil.pdf

O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qarori, 29.10.2010 yildagi 13-son. https://lex.uz/ru/docs/-2414120

O‘zbekiston Respublikasining “Inson a’zolari va to‘qimalarining transplantatsiyasi to‘g‘risida”gi Qonuni, 11.05.2022 yildagi O‘RQ-768-son. 15-modda

Rustambaev M.X. O’zbekisiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharxlar. Maxsus qism 2-tom / M.Rustambaev. – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. -696b.

Rustambaev M.X. O’zbekisiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharxlar. Maxsus qism 3-tom/ M.Rustambaev. – Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. -744b.

S.S.Niyozova. Axloqqa qarshi qaratilgan jinoyatlarning jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari: Monografiya. // Mas’ul muhar: yu.fan.dok., professor G.Z.To’laganova. -213b.

Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект уголовно-правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004.

-198c.

Шалагин А.Е. Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и криминологический анализ: монография. –М.: Юрлитинформ, 2011, -253c.

Зазирная М.М. Преступления в сфере оборота порнографических материалов и предметов. автореф. дис. ...кан. юрид. наук. Москва. 2016. -23c.

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Tosheva, M. (2024). AXLOQQA QARSHI JINOYATLARNING JINOYAT-HUQUQIY JIHATLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N92