OLIY TA'LIM TIZIMIDA TA'LIM DASTURLARINI LOYIHALASHTIRISH ASOSIDA PEDAGOGIK TA'LIM METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI

Авторы

  • Mehrinaz Saydillayeva

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N95

Ключевые слова:

jarayon, loyiha, jamiyat, ta’lim dasturlari, ta’lim jarayonlari, parsial dasturlar.

Аннотация

Jamiyatning har jabhada tez sur'atlar bilan rivojlanishi ta'lim paradigmalarining oʻzgarishiga, buning natijasida esa ta'lim tizimi, xususan, umumiy ta'lim maqsadlarining mazmun va miqdor jihatdan yangilanishiga olib kelmoqda. Ushbu maqolada oliy ta'lim tizimida ta'lim dasturlarini loyihalashtirish asosida pedagogik ta'lim jarayonini rivojlanishi xususida keltirilgan.

Библиографические ссылки

R.X.Djuraev, Oʻ.Q.Tolipov va boshqalar, Qori Niyoziy nomidagi Oʻzbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti pedagogik atamalar lugʻati. Toshkent – 2008, 58-b

Дрозд К. В. Актуалние вопроси педагогики и образования. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 266 с.

Ю.Н.Галагузова и другие. Социальная педагогика/ 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-. М, 2016

Новиков, Д.А. Теория управления образовательными системами [Текст] / Д.А. Новиков. – М.: Народное образование, 2009. – 452 с.

Педагогика: Учебное пособие. / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М., 2006

Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пос. – М., 1999

Saydillayeva Mehrinaz Bahodir qizi, Ta’lim tizimida zamonaviy texnologiyalar, Термиз -2024, ТерДУ НМ, 23-б

М Сайдиллаева “Effectiveness of variative development of educational programs in pedagogical processes” Общество и инновации, 2023.2.20, 160-165/ 2181-1415/© 2023 in Science LLC. DOI: https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss2/S-pp160-165

MBQ Saydillayeva, MM Tog'Ayeva kamchiliklarini ko’rib chiqamiz. “Pedagogik jarayonlarda rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatli tomoni (muammoli ta’lim texnologiyasi misolida)” Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences/ 2023/ 314-319/ ООО «Orientalrenessans» https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=11919568573644608574&btnI=1&hl=ru

MB qizi Saydillayeva utish mumkin. “Ta’lim jarayonida pedagogik faoliyat turlarini tashkil etish va samaradorlikka erishish yo’llari”. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations 2022/11/5, 121-127 https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=2665915022005712967&btnI=1&hl=ru

Saydillayeva Mehrinaz Bahodirovna “Ta’lim jarayonini loyihalashtirishda ta’lim dasturlarining ahamiyati”. “Pedagogik akmeologiya” xalqaro ilmiy-metodik jurnal 4/6/2023 www.paresearchjournal.uz

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Saydillayeva, M. (2024). OLIY TA’LIM TIZIMIDA TA’LIM DASTURLARINI LOYIHALASHTIRISH ASOSIDA PEDAGOGIK TA’LIM METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH ASOSLARI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N95