O‘QUVCHILARGA TABIATNI ASRASH VA EZOZLASHNI “YASHIL MAKON” MILLIY TEXNOLOGIYA LOYIHASI ASOSIDA AMALIY ANJUMANLAR ORQALI OLIB BORISH

Авторы

  • Nazira Roʻziyeva
  • O‘g‘ilshod Panjieva
  • Baxodir Jo‘raev

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N97

Ключевые слова:

Ekologik tarbiya, ekologik ta‘lim, Yashil makon ekologik dunyoqarash, amosfera havosi , aholi sog‘ligi, tabiatni muhofazasi.

Аннотация

Ushbu maqolada hozirgi zamonda dolzarb bo‘lib hisoblangan masala, ya’ni o‘quvchilarga tabiatni asrash va e’zozlash orqali ekologik tarbiya berish texnologiyalariga bag‘ishlab o‘tkaziladigan amaliy anjumanlarni "yashil makon" milliy texnologiya loyihasidan  foydalangan holda olib borishning bugungi kundagi axamiyatini muxum ekanligi, atmosfera havosini sofligini asrash "yashil makon" kelajakda sog‘lom muxit ta’rzini  yaratishga assosiy manba haqida so‘z yuritilgan.

Библиографические ссылки

Ismoilov A., Axadov R. Ekologik ta’lim-tarbiya. – T.: «O‘qituvchi», 1997. 18-b..

Xamrokulova Sh.E. Umumta’lim maktablarida ekologik ta’lim-tarbiyani takomillashtirish masalalari. VOLUME 2 | ISSUYe 3 | 2021 ISSN: 2181-1385 Sciyentific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723.www.ares.uz.

O‘rinboyeva M.S. Tabiatga ekologik munosabatlarning ma’naviy-axloqiy tamoyillari va mezonlari. "Sciyencye and Education" Sciyentific Journal. May 2020. –B.594. www.opensciyencye.uz.

Nurmatova M. Shaxs kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg‘unligi. – Toshkent: Universitet. 2009. – 127 b.

Nuriddinova M.I. Tabiatshunoslikni o‘qitish metodikasi – Toshkent.: Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005-y. –B.153.

Ortiqov N. Ma’naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. – Toshkent: O‘zbekiston. 1997. – 44 b.

Kistaubayev S.U. Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning roli.-Samarqand, 2019. -47 s.

Isaqulova N.J. Ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. // Uzluksiz ta’lim tizimida innovasion pedagogik texnologiyalar. Maqolalar to‘plami. – T.: «Extremum press», 2010. –B.40

Загрузки

Опубликован

2024-07-06

Как цитировать

Roʻziyeva, N., Panjieva, O., & Jo‘raev, B. (2024). O‘QUVCHILARGA TABIATNI ASRASH VA EZOZLASHNI “YASHIL MAKON” MILLIY TEXNOLOGIYA LOYIHASI ASOSIDA AMALIY ANJUMANLAR ORQALI OLIB BORISH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(6). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I6Y2024N97