RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAJBURIYATLAR HISOBINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI

Mualliflar

  • Charos Jabbarova

Kalit so'zlar:

majburiyat, fidutsiar majburiyat, Moliyaviy Hisobotning Xalqaro Standartlari (MHXS), joriy majburiyatlar, uzoq muddatli majburiyatlar, raqamli iqtisodiyot

Annotatsiya

Mazkur maqolada majburiyatlar huquqiy, moliyaviy va hisob nuqtai nazaridan tavsiflab o ‘rganilgan, raqamli iqtisodiyot sharoitida majburiyatlar hisobining o ‘ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Muallif haqida

Charos Jabbarova

Toshkent moliya instituti o‘qituvchisi

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekistan Respubliki Fuqarolik kodeksi.– www.lex.uz O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksini tasdiqlash haqida”gi Qonuni loyihasi // URL:https://regulation.gov.uz/uz/d/29059

Международные стандарты финансовой отчетности: Издание на русском языке M.: ASKERI - ASSA, 2016.

О.В. Плотникова Теория обязательств в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет и статистика. 2013 vcplotnikov@yandex.ru

Бухгалтерский учет: учебник / под ред. Я.В. Соколова. ( 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; изд-во «Проспект», 2008).

Дружиловская Т.Ю., Учет обязательств организаций: проблемы и пути решения // Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии 4 (2016) 35–41.

Международный стандарт финансовой отчетности (ИАС) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» (ред. от 26.08.2015)

S.N. Tashnazarov Korxonalar majburiyatlarini buxgalteriya balansida aks ettirishni takomillashtirish “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 5, sentyabr-oktyabr, 2016 yil.

Луговской Д.В., Абросимова Ю.А. Финансовые обязательства как элемент финансовой отчетности: вопросы классификации и оценки // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 1. S. 8–15.

A.J.Tuychiev. Majburiyatlar buxgalteriya hisobi va tahlilining nazariy metodologik muammolari. Dissertatsiya. i.f.d. – Toshkent. 2011. Maxmudov S. Aktsiyadorlik jamiyatlarida majburiyatlar hisobi va tahlilini takomillashtirish. Iqt.fan.nom. dis. ...avtoref. – Toshkent: 2006. -22 b. Tashnazarov S.N. Korxonalar majburiyatlarini buxgalteriya balansida aks ettirishni takomillashtirish. // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalari. - Toshkent, 2016. - №5. B.1-10. (08.00.00; №10). F.SH.Ochilov Majburiyatlar hisobi va auditini takomillashtirish PhD dis. –Toshkent. 2021.

Wan Madznah Wan Ibrahim va Mohd Rizal Palil ―Fundamentals of business accounting‖ Oxford university Press, 2014; 54-bet

To’xtaboev, J., Razakova, B., & Uktamov, H. (2020). Мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда рақамли иқтисодиётнинг ўрни. Scienceproblems.Uz, 1(1), 7. https://doi.org/10.47390/A1342112020N9.

Yuklashlar

Nashr qilingan

2022-04-15

Havola

Jabbarova, C. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MAJBURIYATLAR HISOBINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI. Scienceproblems.Uz, 5(2), 5–11. Retrieved from https://scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/52