РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЪЯСНЕНИИ СТУДЕНТАМ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ И ФОЛЬКЛОРА

Авторы

  • Ирода Хажиева

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I1Y2024N47

Ключевые слова:

фольклор, письменная литература, жанр, пословица, впечатление, метод, технология, инструмент, объяснение, урок.

Аннотация

В данной статье рассмотрено объяснение взаимодействия фольклора и письменной литературы с помощью педагогических технологий. Для достижения эффективности на уроке было обращено внимание на необходимость правильного выбора педагогической технологии и педагогического инструментария.

Библиографические ссылки

Mirziyoyev Sh. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. T.: “O‘zbekiston”. 2019. 342-b.Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “Oʼzbekiston” NMIU, 2017. – B. 114.

Горький М. О литературе. Литературно-критические статьи. Советский писатель. Москва, 1953. Стр.48.

Mallayev N. Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2015. – 432 b.

Sharipova L. XX asrning ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyati badiiy taraqqiyotida folklor. Filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: 2019. –B.16

Samandarov E.Yurakka yo‘l. – T.: “G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti”, 1990. – B.9

Sarimsoqov B. Folklorizmlar tipologiyasiga doir // O‘zbek tili va adabiyoti, 1980. – №4. – B. 40-41.

Navoiy A. Farhod va Shirin. 248-b. www.ziyouz.com kutubxonasi.

Yusuf M. Saylanma.T.: “Sharq” nashriyoti, 2015. – B.22.

Qahhor A. Asarlar.Besh jildlik.Toshkent: “G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti”. 1987. 289-b.

Xajiyeva D. Erkin Vohidov she’riyatida xalq maqollarining qo‘llanilishi xususida ba’zi mulohazalar. Xorazm Maʼmun akademiyasi axborotnomasi. 2022.№1, Б. 258-261.

Iroda, X., Feruza, A., Khurshida, K., & Umida, B. (2020). The importance of spiritual values in the upbringing of the harmoniously developed person in teaching and learning process. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1496-1499.

Yusupov, D. F., Khajieva, I. A., & Sapaev, W. (2015). Activation of cognitive activity of students with the help of computer technology in the study of the humanities. Young Scholar, (9), 1226-1229.

Загрузки

Опубликован

2024-01-31

Как цитировать

Хажиева, И. (2024). РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЪЯСНЕНИИ СТУДЕНТАМ СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПОЭЗИИ И ФОЛЬКЛОРА. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(1). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4I1Y2024N47