TURKISTONDA OILA VA NIKOH MUNOSABATLARINUNG O’ZIGA XOS JIHATLARI VA ROSSIYA IMPERIYASI BOSQINIDAN KEYIN MINTAQADA YUZ BERGAN DEMOGRAFIK JARAYONLAR

Авторы

  • Hurshida Tillakhodjayeva

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N01

Ключевые слова:

Shariat, odat, Qur’on, oila, nikoh, musulmon, ajralish, Turkiston, FHDYo, Chor Rossiyasi, qozi, qalin, aholi demografiyasi.

Аннотация

Tadqiqotning maqsadi Turkistonda FHDYo tizimi faoliyati, jumladan, fuqarolik holatlarini ro‘yxatga olish idoralarining shakllanishi, uning faoliyatini takomillashtirish jarayonlarini ochib berishdan iborat. Ushbu maqolanning asosiy vazifasi Turkistonda oila va nikoh munosabatlari sohasida yuz bergan demografik jarayonlar tahlilini yoritish, Turkistonda fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlarining shakllanishi va uning huquqiy asoslari yaratilishini tahlil etishdan iboratdir. Rossiya bosqiniga qadar va mustamlaka sharoitida ham Turkiston aholisining ko‘payishi feodal ishlab chiqarish munosabatlari ustun darajadagi jamiyatlarga xos bo‘lgan barcha asosiy xususiyatlarga ega bo’lib, odamlarning hayoti va turmushi esa an’anaviy institutlar va diniy axloq doirasi  bilan belgilanar edi.

Библиографические ссылки

Снесарев Г.П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма. / СЭ, 1957. – №2, -С. 67. (Snesarev G.P. About some reasons for the preservation of religious and everyday remnants among the Uzbeks of Khorezm. / SE, 1957. – No. 2, - P.67.)

Гребенкин А. Д Узбеки. / Сборник. Русский Туркестан, 11. – Москва. 1872. – С.62. (Grebenkin A.D. Uzbeks. / Collection. Russian Turkestan, 11. – Moscow. 1872. – P.62.)

Материалы к изучению культуры и быта таджиков. (Институт истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР)]; Вып. 2. Подготовка к печати, примеч. и доп. А. К. Писарчик. 1958. – C. 521. (Materials for the study of the culture and life of Tajiks. (Institute of History, Archeology and Ethnography of the Academy of Sciences of the Tajik SSR)]; Vol. 2. Preparation for printing, note. and additional A.K. Pisarchik. 1958. – P. 521.)

Зарубин И.И. Отчет об этнологических работах в Средней Азии летом 1926 года // Известия Академии наук СССР. VI серия.Москва, 1927. – С.351-360. (Zarubin I.I. Report on ethnological work in Central Asia in the summer of 1926 // News of the USSR Academy of Sciences. VI series. Moscow, 1927. – P.351-360.)

Кисляков Н.А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана. – Ленинград, 1969. – С.22. (Kislyakov N.A. Essays on the history of family and marriage among the peoples of Central Asia and Kazakhstan. – Leningrad, 1969. – P.22.)

Burxoniddin Marg‘inoniy. Hidoya, 1-jild. Nikoh kitobi. – Toshkent: Adolat, 2002. – B.725. (Burkhaniddin Marginani. Hidayah, Volume 1. Marriage book. - Tashkent: Adolat, 2002. - Р.725.)

Карахонов М. Источники изучения демографической истории Средней Азии, Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Сборник статьей. – Москва: Статистика, 1977. – С. 192. (Karahonov M. Sources for studying the demographic history of Central Asia, Marriage rates, fertility, mortality in Russia and the USSR. Collection of articles. – Moscow: Statistics, 1977. – P. 192.)

Карахонов М.К. Источники изучения демографической истории Средней Азии. Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Сборник статьей. – Москва: Статистика, 1977. – С.194 . (Karahonov M.K. Sources for studying the demographic history of Central Asia. Marriage rate, birth rate, mortality rate in Russia and the USSR. Collection of articles. – Moscow: Statistics, 1977. – P. 194.)

Bunyakovskiy A. Turkiston o‘lkasining maydoni va aholisi haqida. Turkiston kolleksiyasi. 1872,- В.59. (Buniakovsky A. About the territory and population of Turkestan. Turkestan collection. 1872,- Р.59.)

Карахонов М.К. Источники изучения демографической истории Средней Азии, Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Сборник статьей. – Москва: Статистика, 1977. – С. 195.( Karahonov M.K. Sources for studying the demographic history of Central Asia, Marriage rates, fertility, mortality in Russia and the USSR. Collection of articles. – Moscow: Statistics, 1977. – P. 195.)

Терентьев М.А. Статистические очерки Среднеазиатской России, очерк III, Приложение №4, Движение населения. Сирдаринской области за 1870 г. СПб, 1874. – С.50. (Terentyev M.A. Statistical essays on Central Asian Russia, essay III, Appendix No. 4, Population movement. Sirdara region for 1870. St. Petersburg, 1874. – P.50.)

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Tillakhodjayeva, H. (2024). TURKISTONDA OILA VA NIKOH MUNOSABATLARINUNG O’ZIGA XOS JIHATLARI VA ROSSIYA IMPERIYASI BOSQINIDAN KEYIN MINTAQADA YUZ BERGAN DEMOGRAFIK JARAYONLAR. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N01