MUQOBILSIZ LEKSIKANING TARJIMA MUAMMOSI: LINGVOMADANIY TAHLIL

Авторы

  • Shoira Djabbarova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N40

Ключевые слова:

lingvomadaniyatshunoslik, o‘zbek ekvivalentsiz leksikasi, realiyalar tarjimasi, transliteratsiya, O‘zbeksitondagi ingliz va rus tillaridagi ommaviy axborot vositalari.

Аннотация

Ushbu maqola muqobilsiz leksikaning tarjima qilish usullariga bag‘ishlangan, bundan tashqari til va madaniyatning o‘zaro ta’siri tarjimada tahlil qilingan, tarjima esa o‘z o‘rnida zamonaviy tilshunoslikning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Maqolaning asosiy maqsadi lingvomadaniy tahlil nuqtai nazaridanmuqobilsiz leksikaning tarjima muammosini  o‘rganishdir.

Библиографические ссылки

Сорокин Ю.А. Теория лакун и оптимизация межкултурного общения // Семантика и прагматика текста. – Барнаул, 1998. – С. 32–37.

Влахов С, Флорин С. Непереводимое в переводе. – М., 1986.

Иванов А.О. Безеквивалентная лексика. – Санкт-Петербург, 2006.

Виноградов В.С ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕВОДОВЕ-ДЕНИЕ.М., 2001.224 5.

Латышев Л.К. Технология перевода. –М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2000.– С. 38

Musaev Q.Tarjima Nazariyasi Asoslari.- Toshkent, 2005

Longman, Dictionary of Contemporary English / eds. Chris Fox, Elizabeth Manning, Michael Murphy. - China: Pearson Education Limited, 2003. – 1950.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Djabbarova, S. (2024). MUQOBILSIZ LEKSIKANING TARJIMA MUAMMOSI: LINGVOMADANIY TAHLIL. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N40