ZAMONAVIY LINGVISTIK TADQIQOTLARDA BADIIY MATN MUALLIFI OBRAZINING O’RGANILISHI

Авторы

  • Ziyoda Bazarova

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N45

Ключевые слова:

muallif obrazi, yozuvchining dunyoqarashi, lisoniy shaxs, yozuvchining yaxlit obrazi, badiiy matn.

Аннотация

Maqola zamonaviy lingvistik tadqiqotlar paradigmasida badiiy matn muallifi obrazining o’rganilishi ko’rib chiqilgan. Muallif obrazi nafaqat bitta matnning qismlarini, balki barcha matnlarni birlashtirib, ularga semantik va stilistik birlik beruvchi muhim konstruktiv element ekanligi aniqlandi. Ma’lum bo’lishicha, zamonaviy tilshunoslikda muallif obrazi tushunchasi “lisoniy shaxs”, “yozuvchining til olami”, “muallifning yaxlit obrazi”, “adresant” kabi tushunchalar bilan turli darajada bog’liqdir. Bunday tadqiqotning istiqboli badiiy matnni o’rganish chegaralarini kengaytirish bilan belgilanadi, bu esa, yozuvchi shaxsiga, uning badiiy til tafakkur tarziga ilmiy qiziqishni faollashtirishni nazarda tutadi.

Библиографические ссылки

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт // [cост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова]. – М. : Прогресс, 1989. – 409 с.

Безлепкина О. Языково-стилевые особенности прозы// Слово и время. – 2008. – № 3. – С. 91–96.

Виноградов В. В. О теории художественной речи /– М. : Высшая школа, 1971. – 239 с.

Nosirov O‘. Ijodkor shaxs, badiiy uslub, avtor obrazi. –Т.: Fan, 1981..

Turniyazova Sh. Hozirgi o‘zbek tilida matn shakllanishining derivatsion xususiyatlari.Filol.fan.nomz...dis.-Toshkent, 2010.

Задорнова В. Я. Диалектика уровней изучения художественного произведения/ В.Я.Задорнова//Методика и методология изучения художественного языка. – М.: Изд–во МГУ, 1988. – С. 111–118.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — М. : Наука, 1987. – 262 с.

Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. - Жиззах: Сангзор, 2006. -Б.25

Маслова В. А. Поэт и культура: Концептосфера Марины Цветаевой : [учебное пособие] / В. А. Маслова. – М. : Флинта, 2004. – 256 с.

Yo‘ldashev M.Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Filol.fan.dokt...dis.– Toshkent, 2009

Моисиенко А.К. Слово в аперцепционной системе поэтического текста. – М.: Сталь, 2006. – 304 с.

Сологуб Н. М. Языковой мир / Н. М. Сологуб. – М.: Наук. мнение, 1991. – 138 с.

Кенжаева П. Ҳозирги ўзбек ҳикояларида қаҳрамон руҳиятини тасвирлаш тамойиллари: Филол. фан. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 2008.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Bazarova, Z. (2024). ZAMONAVIY LINGVISTIK TADQIQOTLARDA BADIIY MATN MUALLIFI OBRAZINING O’RGANILISHI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N45