FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDA SIMULYATOR DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Авторы

  • Abbosjon Soyibnazarov

DOI:

https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N62

Ключевые слова:

axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik dasturiy vositalar, simulyator, virtual o‘quv muhiti, virtual laboratoriya, elektr sxema, modellashtirish, 3D model.

Аннотация

Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida umuta’lim maktablarning fizika fanidan masalalar yechishda to‘liq yoki qisman avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan simulyator dasturlar imkoniyatlari va ulardan foydalanish afzalliklari yoritilgan. Hozirgi kunda maktab ta’lim muhitida simulyatorlardan foydalanishning asosiy sabablaridan biri ularning haqiqiy asbob-uskuna va jihozlarsiz virtual laboratoriya ishlarini o‘tkazishga imkoniyat berishidir. Simulyatorlardan foydalanish murakkab jarayonlarni nisbatan tez va katta xarajatsiz, inson hayoti va sog‘ligi uchun xavfsiz sharoitda tadqiq etish va o‘rganish imkoniyatini beradi.

Библиографические ссылки

O‘zbekistan Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O‘zbekistan Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiklash tugrisida”gi PF-5847-sonli Farmoni.

R.Xamdamov, U.Begimkulov, & N.Taylokov. Ta’limda axborot texnologiyalari. -T.:, 2010. - bet 120.

Xamidov. V.S., Imamov E.Z., & Maxmudov B. O‘rta maxsus, kasb-xunar ta’limi muassasalarida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan xolda mustaqil ta’lim jarayonini tashkillashtirish. Ta’lim texnologiyalari. Ilmiy-uslubiy jurnal. 2014. - №1 - B. 2-9.

Xamidov.V.S., Tigay O.E. Fizikani o‘qitishda simulyatorlardan foydalanish. Fizika va astronomiya muammolari. O’qitish metodikasi. Respublika ilmiy va ilmiy-metodik konferentsiya materiallari to’plami, 2010 yil 12-13 mart. Toshkent: 2010. -B. 294-496.

Juraev A.X. Ta’lim tizimiga pedagogik dasturiy vositalarni joriy etish afzalliklari. O’zMU xabarlari jurnali. 1G’1-son 2020 y. -B. 85-89.

Mallaev A.R., Juraev A.X. Texnika fanlarini o’qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarni urni. Academic research in educational sciences. 2021. Volume 2, ISSUE 5, -P. 87-96.

Normurodov M. T., Juraev, A.X. Oliy ta’lim tizimini modernizatsiya qilishda ishlab chiqarish korxonalarining o’rni. G’G’Academic research in educational sciences. 2021. Volume 2, Issue 5, - P. 688-693.

Xurramov A.J., Boymurodov A.Kh., & Jurayev A.X., Educational technologies and their quality assessment, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Vol. 8 No. 12, 2020. - P. 162-166.

Загрузки

Опубликован

2024-06-05

Как цитировать

Soyibnazarov, A. (2024). FIZIKA FANIDAN MASALALAR YECHISHDA SIMULYATOR DASTURLARIDAN FOYDALANISH. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 4(S/3). https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N62